La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció d’aliments d’elevada qualitat obtinguts mitjançant les tècniques més respectuoses amb el medi ambient.

 

En la producció ecològica no s’utilitzen substàncies químiques de síntesi, com pesticides o fertilitzants, amb l’objectiu d’obtenir aliments naturals, saludables i amb totes les seves propietats nutritives.

La producció agroalimentària ecològica està regulada per una normativa europea, que estableix les exigències de producció i elaboració dels aliments, així com els requisits per a la inspecció, la certificació i l’etiquetatge.

El resultat és que els aliments ecològics estan sotmesos a uns controls molt estrictes,ealitzats per entitats de certificació autoritzades.

Per identificar un aliment ecològic només cal recordar que els termes ECOLÒGIC, ECO, BIOLÒGIC, BIO i ORGÀNIC estan reservats en exclusiva als aliments obtinguts aplicant aquest sistema de producció. En l’etiqueta d’aquests aliments ha d’aparèixer el nom o el codi de l’entitat que certifica l’autenticitat del producte. Els aliments ecològics certificats a Catalunya porten el segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i el segell europeu únic.

      

1. PERQUÈ SÓN SABOROSOS.
Les fruites i les hortalisses ecològiques creixen al seu ritme natural, cosa que es tradueix en una menor acumulació d’aigua. Aquest fet condiciona positivament la qualitat organolèptica dels aliments.

2. PERQUÈ SÓN SALUDABLES I NUTRITIUS.
Gràcies a les tècniques de producció ecològica, els aliments obtinguts solen tenir una alta concentració en vitamines, minerals i àcids grassos poliinsaturats.

3. PERQUÈ SÓN SEGURS.
Els aliments ecològics compleixen estrictament totes les normes de seguretat alimentària vigents.

4. PERQUÈ RESPECTEN EL MEDI AMBIENT.
La producció agrària ecològica preserva el medi ambient de diverses maneres. Contribueix, entre d’altres efectes, a mitigar el canvi climàtic, millorar l’eficiència energètica dels sistemes agraris, afavorir la biodiversitat i reduir l’acumulació de contaminants al medi.

5. PERQUÈ HAN ESTAT PRODUÏTS SENSE PESTICIDES NI ADOBS DE SÍNTESI QUÍMICA
S’evita així l’alliberament d’aquestes substàncies al medi i la seva presència als aliments de consum humà.

6. PERQUÈ NO UTILITZEN ORGANISMES MODIFICATS GENÈTICAMENT.
Les normes de la producció ecològica prohibeixen explícitament el cultiu i l’ús d’organismes modificats genèticament, ja sigui per a l’alimentació animal o per al a humana.

7. PERQUÈ NO PERMET FORÇAR ARTIFICIALMENT EL CREIXEMENT DELS ANIMALS.
Totes les substàncies que, de forma directa o indirecta, pretenen augmentar artificialment el creixement dels animals estan prohibides. Aquest és el cas de certes hormones, dels antibiòtics preventius i de les substàncies de síntesi que incrementen la digestibilitat i l’eficiència de l’alimentació, com alguns enzims i els aminoàcids essencials de síntesi.

8. PERQUÈ EN LA SEVA OBTENCIÓ S’HA RESPECTAT AL MÀXIM EL BENESTAR ANIMAL.
Les normes que regeixen la producció ramadera ecològica són molt estrictes en garantir que les tècniques de producció no agredeixin el benestar dels animals. Per aquest motiu, es prohibeix mantenir lligats els animals, s’obliga a facilitar zones d’exercici a l’aire lliure, pastures per als herbívors i unes dimensions mínimes d’allotjament per cap de bestiar.

9. PERQUÈ L’ÚS D’ADDITIUS ESTÀ MOLT RESTRINGIT.
Durant el procés de transformació i elaboració de productes alimentaris ecològics només es poden fer servir un nombre molt reduït d’additius, que són els indispensables per assegurar que la transformació es fa amb totes les garanties de seguretat i que no alteren la qualitat final del producte.

10. PERQUÈ ESTAN REGULATS ESTRICTAMENT PER NORMATIVES EUROPEES I CONTROLATS PER ORGANISMES DEGUDAMENT ACREDITATS.
Els productes agroalimentaris ecològics són de qualitat certificada, ja que han de complir, a més de les normes generals, unes normes específiques per aquest tipus de productes, i totes les empreses que participen en el procés de producció, elaboració i comercialització estan sotmeses a estrictes controls periòdics realitzats per entitats de certificació acreditades degudament.